Prawo i przepisy (3 lipca 2019)

Zgodnie z treścią § 5 ust. 6 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego na podstawie art.  19 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zaopiniowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, a przyjętego na mocy uchwały nr 78/V/19 Rady Miasta Żory z dnia 28 lutego 2019r., w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel, ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy.

W związku z powyższym rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej (w tym m.in. pobranej do napełniania basenów) odbywać się będzie na wyżej wymienionych zasadach.