Zgodnie z art. 61 ust. 1 Konstytucji: „obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa”.
W związku z powyższym Rada i Zarząd Dzielnicy udostępnia poniższe dokumenty/pisma.

Kadencja 2021-2026
uchwały/protokoły i inne dokumenty

Kadencja 2016-2020
protokoły z posiedzeń
uchwały rady i zarządu

Kadencja 2012-2016
uchwały/protokoły i inne dokumenty