Dzielnica jest jednostką pomocniczą miasta Żory,  podmiotem prawa publicznego nie posiadającym osobowości prawnej.
Wspólnotę lokalną dzielnicy stanowią jej mieszkańcy.

Do zadań dzielnicy należy:
1) reprezentacja mieszkańców jednostki pomocniczej wobec organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych,
2) występowanie z inicjatywami społecznymi lub gospodarczymi,
3) tworzenie warunków dla uczestnictwa jej mieszkańców w życiu społecznym i publicznym oraz harmonijnego rozwoju dzielnicy, w tym organizowanie:
– konkursów aktywizujących mieszkańców do podnoszenia estetyki miejsca zamieszkania;
– prac mających na celu poprawę stanu i sposobu zagospodarowania terenów zielonych służących ogółowi mieszkańców;
– prac mających na celu organizowanie bądź poprawę stanu miejsc zabaw dzieci i młodzieży;
– prac mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa terenów służących do wspólnego użytkowania;
4) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na terenie dzielnicy,
5) podejmowanie działań na rzecz integracji mieszkańców dzielnicy oraz inicjowanie samopomocy tej wspólnoty,
6) współdziałanie z policją i strażą pożarną w zakresie bezpieczeństwa i porządku na terenie dzielnicy,
7) wspieranie, inicjowanie i podejmowanie działań służących utrzymaniu czystości oraz ochronie środowiska naturalnego i zieleni na obszarze dzielnicy,
8) organizowanie lub inicjowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalno – oświatowym i sportowo-rekreacyjnym  na terenie dzielnicy,
9) zgłaszanie do organów gminy projektów i inicjatyw dotyczących spraw dzielnicy, szczególnie w zakresie funkcjonowania w dzielnicy urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, handlu i targowisk, komunikacji publicznej, obiektów kulturalno – oświatowych, sportowych i innych,
10) uczestniczenie w procesie konsultacji społecznych,
11) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego.