Aktualności (5 listopada 2019)

W 2020 roku spodziewać się możemy podwyżki podatku od nieruchomości oraz od gruntów. Wzrost podatków w przyszłym roku wynika z poziomu inflacji.

UCHWAŁA NR 180/XII/19 RADY MIASTA ŻORY z dnia 31 października 2019 r.
w sprawie podatku od nieruchomości: zobacz/pobierz

stawka
2019r.
stawka
2020r.
I. OD GRUNTÓW
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni 0,93 zł 0,95 zł
pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 4,71 zł 4,80 zł
pozostałych, w tym  zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni 0,49 zł 0,50 zł
niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2018 r., poz.1398 oraz z 2019 r. poz. 730), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m2 powierzchni 3,09 zł 3,15 zł
II. OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI
mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,79 zł 0,81 zł
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej 23,47 zł 23,90 zł
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej  w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej 10,98 zł 11,18 zł
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,78 zł 4,87 zł
pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej 7,90 zł 8,05 zł
III.  OD BUDOWLI
od ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach  i opłatach lokalnych, powołanej w podstawie prawnej niniejszej uchwały 2 % wartości 2 % wartości