Prawo i przepisy (27 listopada 2018)

Wystawianie kubłów przed posesję na chodnik lub jezdnię może narazić właścicieli nieruchomości na odpowiedzialność karną – pozostawianie pojemników na śmieci na chodniku przed posesją w pewnych okolicznościach jest bowiem wykroczeniem.

Nieogrodzone kompostowniki z resztkami pożywienia, skoszoną trawą, obierkami i innymi odpadkami organicznymi oraz łatwe do rozerwania worki ze śmieciami stojące przed posesjami stanowią również dla dzikiej zwierzyny atrakcyjną alternatywę w stosunku do ich tradycyjnej kuchni. Łatwy dostęp do pożywienia jest głównym powodem ich pojawiania się w dzielnicy. Apelujemy do wystawiania pojemników/worków  z odpadami poza posesję tylko w dniach z wyznaczonym terminem odbioru.

Ponadto należy nadmienić, iż pozostawianie pojemników na śmieci na chodniku przed posesją w pewnych okolicznościach jest wykroczeniem.

Kodeks wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. 2018r. poz. 618 z późniejszymi zmianami)
– art. 90. Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, podlega karze grzywny albo karze nagany,
– art. 91. Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 2222 z późniejszymi zmianami)
art. 39. 1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się:
1) lokalizacji obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;

Uchwała nr 431/XXXV/17 Rady Miasta Żory z 28 września 2017 r. w sprawie: uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory.
Rozdział 3.
– § 7 ust. 6. Odpady typu zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz większych rozmiarów zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny, nie wymagają specjalnych pojemników do ich zbierania. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia tego typu odpadów na terenie nieruchomości w wyodrębnionym przez właściciela
nieruchomości miejscu lub w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości, z której dany odpad pochodzi. Gromadzenie odpadów w ww. sposób nie może naruszać przepisów szczególnych. Odpady te, z uwagi na konieczność zachowania stanu porządkowego w miejscu ich gromadzenia, powinny być wystawione nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru.
– § 8  ust.  1. Do gromadzenia odpadów na drogach publicznych należy stosować kosze z tworzywa sztucznego lub metalowe o minimalnej pojemności 10 l, umożliwiające zastosowanie wkładu z worków z tworzywa sztucznego.
– § 8 ust. 2. Rozmieszczenie pojemników przy drogach publicznych powinno być dostosowane do panującego na danym terenie ruchu pieszego, jednakże odległość pomiędzy dwoma kolejnymi pojemnikami nie powinna być mniejsza niż 10 m.
– § 9 ust. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy ustawić w granicach nieruchomości, w sposób odpowiadający przepisom prawa i niepowodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
– § 9 ust. 2. Rozmieszczenie pojemników przy drogach publicznych powinno być dostosowane do panującego na danym terenie ruchu pieszego, jednakże odległość pomiędzy dwoma kolejnymi pojemnikami nie powinna być mniejsza niż 10 m.
– § 9 ust. 4. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym poprzez ich okresowe mycie i dezynfekcję, porządkowym nie dopuszczając do zalegania odpadów na ziemi oraz technicznym, poprzez wykonywanie niezbędnych napraw i konserwacji, niezwłocznie po zaistnieniu takiej konieczności. W ramach utrzymania stanu porządkowego worków należy zadbać o ich szczelność a zgromadzone w nich odpady zabezpieczyć przed rozsypaniem i pogorszeniem ich jakości.