Inwestycje (16 kwietnia 2021)

Z odpowiedziami na pytania dotyczące przebiegu kolei dużych prędkości wystosowane do spółki Centralny Port Komunikacyjny przez Burmistrza Miasta Orzesze można zapoznać się pod adresem:  http://orzesze.pl/uploads/tinymce/2021/Dokumenty/Odp_CPK_09_04.pdf

Udzielone odpowiedzi przez spółkę CPK na poniższe pytania mają również znaczenie dla odcinka linii kolejowej przebiegającej przez naszą dzielnicę :

 1. Przebieg którego z zaproponowanych wariantów jest najbardziej prawdopodobny ?
 2. W jaki sposób inwestycja będzie przebiegać przez tereny zabudowane, zurbanizowane oraz istniejące ciągi komunikacyjne?
 3. Na którym etapie prowadzenia inwestycji rozpoczną się działania mające na celu pozyskanie terenów pod jej realizację?
 4. Jaki jest planowany termin (od kiedy i do kiedy) prowadzenia tych działań?
 5. Kto będzie dokonywał wyceny terenów przewidzianych do zajęcia pod inwestycję?
 6. Jaki jest okres (od kiedy do kiedy) prowadzenia działań planistycznych a następnie wykonania i uruchomienia inwestycji?
 7. Jaki jest planowany zakres udzielenia wsparcia właścicielom terenów, w tym właścicielom nieruchomości, instalacji, urządzeń przewidzianych do zajęcia pod inwestycję?
 8. Czy przewidziane jest dodatkowe wsparcie dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, rolników oraz innych podmiotów prowadzących działalność na terenach przewidzianych do zajęcia pod inwestycję?
 9. Czy przewidziane jest wsparcie dla właścicieli terenów, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorców, rolników oraz innych podmiotów prowadzących działalność na terenach bezpośrednio sąsiadujących z terenami przewidzianymi do zajęcia pod inwestycję, w przypadku wystąpienia negatywnych skutków tej inwestycji na dotychczasowe funkcjonowanie?
 10. Kiedy i gdzie będzie można się zapoznać z badaniami określającymi skutki oddziaływania KDP w zakresie: ochrony środowiska, akustyki (czy ochrony przez hałasem??), zmian 5 / 6 hydrologicznych i geologicznych, wpływu inwestycji na faunę i florę itp. na otoczenie
 11. Czy są dostępne badania, analizy lub inne dokumenty wskazujące na potrzebę i zasadność realizacji KDP z ich przebiegiem przez teren