Aktualności (18 września 2018)

Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego 26 sierpnia 2018 r. otrzymali mieszkańcy naszej dzielnicy Pan Józef Sobik, Florian Żur oraz Adam Konsek.

Z wnioskiem o nadanie „ Odznaki Honorowej za Zasługi dla Województwa Śląskiego” wystąpił Pan Władysław Portka – przewodniczący Rady Dzielnicy Żory Rowień-Folwarki oraz Pan Jacek Świerkocki – radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Żory ds. Społecznych.

 

Odznakę honorową za zasługi dla województwa śląskiego  ustanowiono w 2000 uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego i przyznawane jest osobom fizycznym i innym podmiotom, które całokształtem działalności, względnie realizacją swoich zadań na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

Pan Józef Sobik
1. W kolejnych latach swojej działalności społecznej pełnił następujące funkcje:
– 1992 – 2000 – członek Rady Sołeckiej w Rowniu,
– 2000 – 2012 – Przewodniczący Rady Dzielnicy Rowień – Folwarki w Żorach,
– 2006 – nadal – Radny Rady Miasta Żory. W ramach pracy w Radzie Miasta
pracuje w Komisji Ochrony Środowiska, był zastępcą przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aktualnie przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej,
– 2012 – nadal – pracuje w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Żorach,
2. Wykazuje szczególnie duże zaangażowanie w rozwiązywaniu lokalnych problemów związanych z ze zmianą miejsca zamieszkania mieszkańców, przez których siedliska była budowana autostrada A1 w dzielnicy. Dokłada wiele starań o pozyskanie, uzbrojenie i przeznaczenie terenu pod zabudowę mieszkalną, by mieszkańcy, przez których działki przebiegła autostrada mogli pozyskać inne działki pod zabudowę w dotychczas zamieszkiwanej dzielnicy. Czyni starania aby budowa autostrady przebiegła w sposób jak najmniej uciążliwy również dla przyszłego funkcjonowania dzielnicy.
3. W czasie pracy w Radzie Dzielnicy oraz Komisji Ochrony Środowiska przy Radzie Miasta dba o sprawy ochrony środowiska, w szczególności likwidację „dzikiego” wysypiska i dotrzymanie właściwych parametrów emisji zanieczyszczeń do środowiska przez działające zakłady.
4. Angażuje się w odnawianie lokalnych zabytków. Staraniem p. Józefa Sobika jako przewodniczącego Zarządu Dzielnicy odrestaurowano XVIII w kapliczkę wraz z jej wyposażeniem.

Pan Florian Żur
1. W latach 2012 – nadal – aktywnie pracuje w Radzie Dzielnicy Rowień – Folwarki w Żorach, od 2016 r. jest Przewodniczącym Zarządu Rady Dzielnicy.
2. Jest mocno zaangażowany w pracy na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju kulturalnego, jest organizatorem szeregu imprez dzielnicowych takich jak festyny rodzinne, dożynki, dni seniora itp.
3. Jako radny rady dzielnicy zaangażowany w rozwój dzielnicy. Jest pomysłodawcą i inspiratorem wielu działań dotyczących poprawy infrastruktury w dzielnicy.
4. Od 2009 r do nadal – członek klubu Iskra Rowień. W ramach tej działalności w latach 2011 – 2016 był Prezesem Stowarzyszenia Kultury Fizycznej Iskra Rowień klubie.
5. W ramach działalności zarówno w SKF Iskra Rowień jak i w Radzie Dzielnicy aktywnie działa i wspiera rozwój sportu, działa na rzecz rozwoju tradycji śląskich – organizuje rozgrywki skata sportowego, wspiera działalność lokalnych organizacji społecznych: Zespół Śpiewaczy JAGODA, Ochotnicza Straż Pożarna.
6. Od 1993 r. honorowy dawca krwi odznaczony brązowa, srebrną i złotą odznaką przez Centrum Krwiodawstwa w Katowicach.

Pan Adam Konsek
1. W kolejnych latach swojej działalności społecznej pełnił następujące funkcje:
– 1996 – 2000 – członek Rady Sołeckiej w Rowniu,
–  2000 – 2008 oraz 2012– 2016 członek Rady Dzielnicy Rowień – Folwarki
w Żorach,
–  1990 – nadal członek Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym:
–  1996 – 2006 – Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Rowniu,
–  2007 – nadal – Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej.
2. W okresie jego działalności OSP Rowień została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
3. W okresie działalności w OSP bierze czynny udział w wielu akcjach ratunkowych i przeciwpożarowych takich jak:
–  gaszenie pożaru lasu w Rudach Raciborskich w 1993 roku,
–  gaszenie pożaru w Kuźni Raciborskiej w 1992 roku,
–  pomoc w czasie powodzi i likwidacja jej skutków w 1997 roku,
–  gaszenie pożaru zakładów Nifco w Żorach w 2014 roku,
– wielokrotny udział w ratowaniu mienia i likwidacji podtopień lokalnych,
–  wielokrotny udział w usuwaniu skutków wypadków drogowych na autostradzie A1 i drogach lokalnych.
4. Pan Adam Konsek chętnie pomaga i pracuje na rzecz miejscowego SKF Iskra Rowień, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, a także miejscowego kościoła.