Ogłoszenia Rady i Zarządu (8 lutego 2017)

SPRAWOZDANIE NR 1/ZD
z działalności Zarządu Dzielnicy Rowień-Folwarki
od 16.11.2016 r. do dnia 05.02.2017 r.

Na podstawie §14 oraz §10  ust. 4 statutu dzielnicy Rowień-Folwaki – załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta Żory nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory Zarząd Dzielnicy Rowień-Folwarki.

Zarząd dzielnicy w okresie sprawozdawczym:

  • zwołał 3  posiedzenia,
  • podjął 5 uchwał,
  • złożył do Urzędu Miasta 6 pism (otrzymał 2 odpowiedzi)

W okresie sprawozdawczym zorganizowano lub współorganizowano następujące imprezy:

  • dzień św. Mikołaja dla dzieci uczęszczających do Zespołu Szkolno‐Przedszkolnego nr 9,
  • „Dzień Strażaka” w Dzielnicy Rowień-Folwarki,
  • spotkanie opłatkowe

Do końca 2016r. zarząd dzielnicy rozdysponował środki zabezpieczone w „planie finansowym” pozostających w dyspozycji Zarządu Dzielnicy.

W okresie sprawozdawczym ze środków zabezpieczonych na zadania pn. „Poprawa infrastruktury w dzielnicach”  zrealizowano oświetlenie boiska oraz placu zabaw.