Ogłoszenia Rady i Zarządu (23 listopada 2016)

Modernizacja ewidencji gruntów wykonywana jest w celu doprowadzenia do zgodności  danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków ze stanem faktycznym oraz do postaci przewidzianej wymogami ustawowymi.

Modernizacja ewidencji  gruntów i budynków  leży w gestii i jest zadaniem powiatów. To starosta/prezydent miasta wydaje zarządzenie w sprawie przeprowadzenia modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Firma przestępująca do prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków jest wyłoniona (zgodnie z obowiązującą ustawą o zamówieniach publicznych) w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej.

Modernizacja ewidencji gruntów polega na tym, że firma geodezyjna przystępuje do pomiaru na gruncie wszystkich nowych elementów związanych z nieruchomością (opracowuje operat opisowo- kartograficzny). Każdy, kto jest właścicielem nieruchomości, której dotyczą dane zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, mógł w okresie jego wyłożenia zgłaszać uwagi do udostępnionych  w nim danych. Większość właścicieli nieruchomości nie zgłasza uwag nie zdając sobie sprawy, że dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków są podstawą do naliczania przyszłych zobowiązań dotyczących podatku rolnego, leśnego oraz od nieruchomości.

Po upływie okresu wyłożenia, projekt operatu opisowo-kartograficznego staje się operatem ewidencji gruntów i budynków. Starosta ogłasza tą informacje w dzienniku urzędowym województwa. Jest to moment, w którym każdy, kogo dotyczą poszczególne dane/zmiany, może na piśmie, w terminie 30 dni  od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowy składać zarzuty do tych danych.

Więcej informacji można uzyskać:

Urząd Miasta Żory
Aleja Wojska Polskiego 25
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
pokój nr 407, IV piętro
tel. 32 4348293
email: gkk-rgk@um.zory.pl