Inwestycje (7 maja 2021)

Na zlecenie Prezydenta Miasta Żory został przygotowany wstępny projekt budowy kompleksu sportowo rekreacyjno wypoczynkowego przy ulicy Wrzosowej oraz ulicy Cysterskiej w dzielnicy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.


Projekt dla planowanej inwestycji przewiduje m.in. budowę: stadionu piłkarskiego z zapleczem (dla klasy A), placu zabaw, toru rowerowego typu pumptrack, pawilonu małej gastronomii, mini tężni solankowej, strefy piknikowej wraz z wieżą widokową, kładki spacerowej, platform dla wędkarzy, dwóch stref parkingowych, ciągów pieszo rowerowych oraz drogi asfaltowej, umożliwiających obsługę komunikacyjną, techniczną i serwisową projektowanego kompleksu.

Ponadto w ramach zagospodarowania terenu przewidziano również: montaż elementów małej architektury (ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, zestawów piknikowych, leżaków i hamaków parkowych), a także montaż oświetlenia zewnętrznego terenu, oraz wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej. Projekt zakłada także urządzenie terenów zielonych (trawników z siewu oraz nasadzeń zieleni ozdobnej).

Zobacz wstępny projekt:  projekt-koncepcyjny-budowy-kompleksu-sportowo-rekreacyjno-wypoczynkowego

Projekt zakłada możliwość realizacji inwestycji w 8-u etapach.

1. •  Budowa stadionu piłkarskiego dla rozgrywek w klasie A, wraz z budynkiem zaplecza administracyjno-szatniowego klubu oraz trybunami dla 180 kibiców,
•  Budowa parkingu A wzdłuż ul. Wrzosowej (34 miejsca postojowe dla samochodów osobowych i jednego autokaru),
•  Budowa strefy wejściowej, w tym: wykonanie nawierzchni utwardzonych, montaż elementów małej architektury, oświetlenia zewnętrznego, itp,
•  Zagospodarowanie terenów zieleni wokół obiektu – urządzenie trawnika dywanowego z siewu, wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej (drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych),
•  Budowa infrastruktury technicznej obiektu (w tym: przyłączy i instalacji wod-kan., instalacji elektroenergetycznej zasilającej obiekt),
2. •  Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej – odcinek A, ul. Wrzosowa,
•  Budowa drogi o nawierzchni asfaltowej – odcinek B, ul. Cysterska
3. •  Budowa placu zabaw dla dzieci, w tym montaż wyposażenia i urządzeń placu zabaw oraz montaż elementów małej architektury,
•  Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu,
•  Budowa nawierzchni utwardzonych, w tym nawierzchni bezpiecznych, oraz nawierzchni z płyt  wielkoformatowych (przestrzeń utwardzona, przylegająca do placu zabaw od strony wschodniej),
•  Zagospodarowanie terenów zieleni  – urządzenie trawnika dywanowego z siewu, wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej,
•  Budowa ciągu pieszo-rowerowego, komunikującego teren placu zabaw z ul. Wrzosową
4. •  Budowa toru rowerowego typu pumptrack, w tym wykonanie podbudowy zgodnie z reżimami i wytycznymi producenta oraz montaż i parowanie typowych, prefabrykowanych modułów,
•  Wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół obiektu,
•  Montaż elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, itp.
•  Zagospodarowanie terenów zieleni wokół obiektu – urządzenie trawnika dywanowego z siewu, wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej).
5. •  Budowa pawilonu małej gastronomii, wraz z tarasem widokowym na dachu obiektu,
•  Zagospodarowanie terenów zieleni wokół obiektu – urządzenie trawnika dywanowego z siewu, wykonanie nasadzeń zieleni ozdobnej (drzew, krzewów, bylin i traw ozdobnych), • Wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół obiektu,
•  Montaż elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, leżaków i hamaków parkowych, itp.
•  Budowa strefy parkowania dla rowerów (montaż wiat i stojaków na rowery),
•  Budowa przystani rowerów wodnych „MOLO” wraz z chodnikiem,
•  Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu,
•  Budowa infrastruktury technicznej obiektu (w tym: przyłączy i instalacji wod-kan., instalacji elektroenergetycznej zasilającej obiekt),
6. • Budowa ciągu pieszo-rowerowego (część zachodnia terenu planowanej inwestycji), komunikującego ul. Wrzosową z ul. Cysterską.
7. •  Budowa tężni solankowej z gradiernią wypełnioną tarniną oraz ażurowej konstrukcji stref inhalacyjnych (pergoli) – 6 modułów konstrukcyjnych w osiach 1-7,
•  Budowa infrastruktury technicznej i technologicznej obiektu (w tym: przyłączy i instalacji wodkan., instalacji elektroenergetycznej zasilającej obiekt, montaż komory technologicznej oraz podziemnego zbiornika na solankę),
•  Wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół tężni solankowej, a także dwóch ciągów pieszych, symetrycznie zlokalizowanych od strony północnej i południowej tężni, (komunikujących obiekt z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym),
•  Montaż elementów małej architektury – Ławek z oparciem typu Ł1 oraz koszy na śmieci K2,
•  Montaż instalacji oświetlenia iluminacyjnego obiektu (oprawy L2 montowane do konstrukcji drewnianej tężni solankowej,
•  Zagospodarowanie terenów zieleni wokół obiektu – urządzenie trawnika dywanowego z siewu,
•  Budowa parkingu B wzdłuż ulicy Wrzosowej (13 miejsc postojowych dla samochodów osobowych),
8. •  Budowa strefy piknikowej z zadaszeniami plenerowymi,
•  Budowa wieży widokowej,
•  Agrogeotechniczne umocnienie skarpy istniejącej grobli,
•  Budowa kładki spacerowej na grobli,
•  Wykonanie nawierzchni utwardzonych wokół wieży widokowej, a także dwóch ciągów pieszych, symetrycznie zlokalizowanych od strony północnej i południowej wieży, (komunikujących obiekt z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym),  • Wykonanie nawierzchni utwardzonych w strefie piknikowej, komunikujących projektowane zadaszenia plenerowe z głównym układem komunikacyjnym kompleksu,
•  Montaż elementów małej architektury – ławek, koszy na śmieci, leżaków i hamaków parkowych, stojaków rowerowych, itp.
•  Budowa platform dla wędkarzy,
•  Budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu,
•  Budowa infrastruktury technicznej obiektu (w tym: przyłącza elektroenergetycznego zasilającego obiekt),