Prawo i przepisy (30 maja 2018)

Jeśli ogrodzenie nie spełnia roli muru oporowego, a jego wysokość nie przekracza 2,2m  ogrodzenie można stawiać, modernizować lub remontować  bez zgłoszenia czy też pozwolenia na budowę pod warunkiem…

Budowa bądź modernizacja ogrodzenia od strony drogi publicznej.
Ogrodzenie takie nie może przekraczać linii rozgraniczających drogi, która nie musi pokrywać się z granicą działki/własności. Jeżeli plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje poszerzenie drogi, należy odsunąć ogrodzenie w głąb działki i pozostawić poza nim pas gruntu przewidziany na drogę.

Budowa ogrodzenia między sąsiednimi działkami.
Najlepszym rozwiązaniem jest postawienie płotu dokładnie w osi granicy działek. Jeśli jednak nie dojdziemy do porozumienia z sąsiadem w sprawie budowy ogrodzenia i nie będzie to inwestycja wspólna, to należy ją tak usytuować, aby nie przekraczało granicy nieruchomości należącej do inwestora.

Jak sprawdzić granicę działki bądź przebieg linii rozgraniczającej planowanej drogi?
W razie wątpliwości co do przebiegu granic działki należy zlecić geodecie odnalezienie i zaznaczenie znaków granicznych w terenie. W przypadku linii rozgraniczającej istniejącej lub planowanej drogi (może się ona nie pokrywać z granicą działki/własności) również powinniśmy zatrudnić geodetę do jej wytyczenia, bądź  w przypadku gdy znamy przebieg granicy działki wykorzystać mapy oraz narzędzia dostępne na stronie geoportal.zory.pl określić odległość pomiędzy granicą działki, a granicą drogi wyznaczonej w planie zagospodarowania. Poprawne określenie przebiegu granicy działki lub linii rozgraniczającej pozwoli uniknąć ewentualnych kosztów w przypadku konieczności przestawienia ogrodzenia.

Inne aspekty prawne
– bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.
– przy budowie/modernizacji ogrodzenia należy uwzględnić strefy ochronne od podziemnych sieci infrastruktury technicznej (strefy ochronne od sieci określa dysponent lub ich właściciel)
– zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów.