Ogłoszenia Rady i Zarządu (19 grudnia 2016)

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy w imieniu zarządu dzielnicy oraz mieszkańców ul. Reja zwrócił się do Prezydenta Miasta Żory z prośbą o wsparcie w rozwiązaniu problemu związanego z bezpieczeństwem poruszających się ww. ulicą pieszych.

Treść pisma:
W chwili ukończenia remontu nawierzchni drogi ul. Reja, odnotowujemy wzmożony ruch oraz zwiększoną prędkość jadących samochodów –  również dla pojazdów o masie powyżej 3,5t !. Obecnie ul. Reja wykorzystywana jest jako skrót od zjazdu z autostrady – ronda Gliwickiego –  do centrum i dzielnicy Rogoźna. Szczególnie odcinek drogi (ok 5m szerokości) ul. Reja od skrzyżowania z ul. Włościańską do skrzyżowania ul. Folwareckiej z ul. Pałki przy braku pobocza/chodnika nie jest bezpieczny dla poruszających się pieszych. Newralgicznym miejscem jest zakręt na styku ul. Reja i ul. Folwareckiej na którym dochodzi coraz częściej do kolizji pojazdów (nadmierna prędkość, „ścinanie” zakrętu).

W związku z powyższym pozwolę  sobie zasugerować rozwiązanie pozwalające ograniczyć prędkość przejeżdżających pojazdów i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo poruszających się pieszych. Proszę o rozważenie przywrócenia/budowy na ww. ulicy progów zwalniających wyspowych w lokalizacjach zaproponowanych na załączniku mapowym nr 1 bądź szykan drogowych. Jednocześnie proszę o  namalowanie pasów rozgraniczających jezdnie oraz zabudowanie krawężnika drogowego na łuku niebezpiecznego zakrętu – strona od posesji (załącznik nr 2).