źródło:
„Nasze Gniazdo Rowień i Folwarki”
pomysłodawcy Zygmunt Łukaszczyk, Lucjan Buchalik
autor: Aniela Roleczko

W latach 1939-1945 sołtysem Folwarek był Sylwester Klimek, a sekretarzem Jan Oślizlok. W 1945 r. obowiązki sołtysa pełnił Franciszek Karwot (sekretarz Dorota Jabłonka). Później sołtysem był Maksymilian Jabłonka, a po nim Alojzy Wiktor.

W latach 1975-1988, za kadencji Anieli Roleczko, praca sołtysa polegała przyjmowaniu podatków od rolników i posiadaczy nieruchomości, wystawianiu świadectw dla zwierząt oraz innych świadectw dotyczących gruntów, rozprowadzaniu, w okresie reglamentacji żywności, kartek. Mieliśmy też na uwadze stan ogólny wsi, jej oświetlenie, remonty drogi walkę z dzikimi wysypiska śmieci.

Mieszkańcy wsi zawsze brali czynny udział w życiu wsi. Dzięki nim, a także dzięki wsparciu zarządu GS-u, na miejscu starego drewnianego kiosku powstał w czynie społecznym piękny sklep. Najpilniejszym jednak zadaniem była bu­dowa drogi z Rownia na Folwarki; zabiegi mieszkańców sprawiły, że ta bardzo potrzebna droga znalazła się w planie Dyrekcji Dróg Publicznych. Później wy­konano również ul. Polną oraz drogę w kierunku Rybnika.

Największą inwestycją była budowa gazociągu w roku 1985. Przy pomocy państwa i dzięki pieniądzom z Urzędu Miejskiego, a także dzięki ofiarnemu zaangażowaniu mieszkańców wsi w ten wielki społeczny czyn, Folwarki zostały zgazyfikowane i odtąd każdy dom jest podłączony do sieci.

W roku 1967 zawiązał się Społeczny Komitet Budowy Wodociągów. Tu rów­nież mieszkańcy wykazali ambitną postawę. Pomógł urząd w Żorach. Obecnie wszystkie budynki są podłączone do sieci wodociągowej. Poprawiła się rów­nież, dzięki akcji „Posesja”, estetyka zabudowań mieszkalnych i gospodarczych we wsi.

Pomocą i radą służyła we wszystkich działaniach Rada Sołecka. To na jej zebraniach były omawiane wszystkie sprawy bieżące wsi i jej potrzeby.

Od roku 1988 do 2000 sołtysem Folwarek był Józef Kolarczyk.