Aktualności (28 maja 2018)

W związku z licznymi skargami  mieszkańców odnośnie ponadnormatywnym oddziaływaniem hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej zarząd dzielnicy  zwrócił się z prośbą do GDDKiA  o udostępnienie opracowania „mapy akustycznej” dla autostrady A1.
Mapy zostały opracowane zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych ujętych na mapach akustycznych oraz ich układu i sposobu prezentacji.

Zakres opracowania (odcinek przebiegający przez Żory):
– mapa imisyjna –  wskaźnik LDWN
– mapa imisyjna-  wskaźnik LN
– mapa terenów zagrożonych hałasem – wskaźnik LDWN
– mapa terenów zagrożonych hałasem – wskaźnik LN
– mapa wrażliwości hałasowej obszarów – wskaźnik LDWN
– mapa wrażliwości hałasowej obszarów – wskaźnik LN

Mapy hałasu: pobierz