Ogłoszenia Rady i Zarządu (17 września 2018)

Zapraszamy wszystkich mieszkańców  oraz radnych Rady Miasta  Żory do udziału w posiedzeniu rady dzielnicy 24 września 2018 r. (poniedziałek)  o godzinie 18:30 w budynku OSP dzielnicy.

Zgodnie z §9 ust. 1 pkt. 1 Statutu Dzielnicy Rowień-Folwarki – załącznik nr 11 do uchwały Rady Miasta nr 293/XXII/16 z dnia 29.09.2016 r. w sprawie przyjęcia statutów jednostek pomocniczych miasta Żory  odbędzie się posiedzenie Rady Dzielnicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Dzielnicy Rowień-Folwarki z 16.08.2018r.
5. Rozpatrzenie spraw
5.1. Uchwalenie propozycji zadań inwestycyjnych na poprawę infrastruktury w dzielnicy Rowień-Folwarki w 2019r.
5.2. Uchwalenie propozycji zadań inwestycyjnych realizowanych przez UM do planu inwestycyjnego na 2019r.
6. Sprawozdanie przewodniczącego Zarządu Dzielnicy z działalności.
7. Sprawy różne, wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad.